Contact, variability

Language contact and variability in language


Jan-Ola Östman, 2018. Constructions as cross-linguistic generalisations over instances: Passive patterns in contact. In Constructions in contact. Constructional perspectives on contact phenomena in Germanic languages (181–210), ed. by Hans C. Boas & Stefen Höder. Amsterdam & Philadelphia, PA: John Benjamins Publishing Company. [Constructional Approaches to Language 24]


Lena Ekberg & Jan-Ola Östman, 2017. Medlare - eller dubbelt marginaliserad? Identitetskonstruktion hos immigranter i Österbotten ['A go-between - or doubly marginalized? Immigrants' identity construction in Ostrobothnia']. In Svenskans Beskrivning 35: 81-91, ed. by Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice & Malin Sandberg. Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 29. University of Gothenburg: Department of Swedish.


Lena Ekberg & Jan-Ola Östman, 2017. Språk och integration på landsbygden i svenska Österbotten ['Language and integration in rural areas in Swedish-language Ostrobothnia in Finland']. In Språk/Sprog i Norden 2017: 17-29, ed. by Torbjørg Breivik. Electronic publication (ISSN 2246-1701), published annually by the Nordic Language Councils.


Jan-Ola Östman, 2016. Styling street credibility on the public byways: When the standard becomes 'the dialect'. In Style, media and language ideologies (85-104), ed. by Jacob Thøgersen, Nikolas Coupland & Janus Mortensen. Oslo: Novus Press. [Standard Language Ideology in Europe 3]


Jan-Ola Östman & Lena Ekberg, 2016. Invandring och ambivalent grupptillhörighet på landsbygden i Svenskfinland ['Immigration and ambivalent belonging in rural areas in Swedish-language Finland']. In Svenskan i Finland 16 (167-184), ed. by Jaana Kolu, Mikko Kuronen & Åsa Palviainen. Jyväskylä: University of Jyväskylä. [Jyväskylä Studies in Humanities 298] [Available electronically]


Jan-Ola Östman, 2016. Den ambivalenta dialektidentiteten ['The ambivalent dialect identity'] Sphinx Årsbok - Vuosikirja - Yearbook 2015-2016 (21-33). Helsingfors - Helsinki: Societas Scientiarum Fennica - Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura - The Finnish Society of Sciences and Letters.


Leila Mattfolk & Jan-Ola Östman, 2015. Fonologiska konstruktioner i företagsnamn. [’Phonological constructions in names for businesses’] In Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden [’Perspectives on lexicography, grammar and language policy in the Nordic countries’] (305-324), ed. by Caroline Sandström, Ilse Cantell, Eija-Riitta Grönros, Pirkko Nuolijärvi & Eivor Sommardahl. [Electronic publication] Helsinki: Institute for the Languages of Finland / Institutet för de inhemska språken. [Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer 39]


Martin Hilpert & Jan-Ola Östman, 2015. Introduction: Reflections on constructions across grammars. Constructions and Frames 6(2): 137-142.


Martin Hilpert & Jan-Ola Östman (eds.), 2015. Reflections on Constructions across Grammars. [Special issue of Constructions and Frames (6: 2)]. Amsterdam: John Benjamins. 201 pp.


Tom Moring, Sebastian Godenhjelm, Saara Haapamäki, Jan Lindström, Jan-Ola Östman, Mirja Saari & Jenny Sylvin, 2013. Language policies in universities and their outcomes: The University of Helsinki in a Northern European context. In Exploring the Dynamics of Multilingualism: The DYLAN project (299-322), ed. by Anne-Claude Berthoud, François Grin & Georges Lüdi. Amsterdam: John Benjamins. [Multilingualism and Diversity Management 2]


Monica Londen & Jan-Ola Östman, 2012. Ambivalens och ansvar: domänförlust som implicit process vid ett tvåspråkigt universitet [‘Ambivalence and responsibility: Domain loss as an implicit process at a bilingual university’]  Nordand 7(2): 113-142.


Frans Gregersen, Olle Josephson, Ari Páll Kristinsson & Jan-Ola Östman (eds.), 2012. Domænetab og parallelsproglighed på nordiske universiteter [‘Domain loss and parallel language use at Nordic universities’] [Special issue of Nordand, 7: 2] 177 pp. [Bergen: Fagbokforlaget]


Jan-Ola Östman, 2012. [Review of] "Ja bare skrivar som e låter". En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms ['A study of Närpes adolescents' writing praxes in dialect, with a focus on text messages'] by Anna Greggas Bäckström. Svenska landsmål och svenskt folkliv 2012: 182-187.


Jan-Ola Östman, 2011. Language contact in the North of Europe. In The languages and linguistics of Europe. A comprehensive guide (359-380), ed. by Bernd Kortmann & Johan van der Auwera [The World of Linguistics 1]. Berlin: De Gruyter Mouton.


Jan-Ola Östman & Leila Mattfolk, 2011. Ideologies of standardisation: Finland Swedish and Swedish-language Finland. In Standard languages and language standards in a changing Europe (75-82), ed. by Tore Kristiansen & Nikolas Coupland. Oslo: Novus Forlag. [Standard language ideology in contemporary Europe 1]


Jan-Ola Östman, 2011. Standardspråk, dialekter och populärmusik i ett senmodernt Svenskfinland [‘Standard language, dialects and popular music in a late modern Swedish-language Finland’]. In Studier i dialektologi och sociolingvistik. [‘Studies in dialectology and sociolinguistics’] (357-366), ed. by Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik & Maj Reinhammar. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. [Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi CXVI; vol. 116]


Jan-Ola Östman & Jacob Thøgersen, 2010. Language attitudes and the ideology of the Nordic. International Journal of the Sociology of Language 204: 97-127. [Special issue: The linguistic consequences of globalization: the Nordic countries, ed. by Tore Kristiansen & Helge Sandøy]


Mirjam Fried, Jan-Ola Östman & Jef Verschueren (eds.), 2010. Variation and change: Pragmatic perspectives [Handbook of Pragmatics Highlights 6]. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 275 pp.


Michael Meeuwis & Jan-Ola Östman, 2010. Contact linguistics. In Variation and change: pragmatic perspectives [Handbook of Pragmatics Highlights 6] (36-45), ed. by Mirjam Fried, Jan-Ola Östman & Jef Verschueren. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. [Slightly revised  version of Meeuwis & Östman (2009), Contact linguistics. In Handbook of Pragmatics 2009 Installment, ed. by Jan-Ola Östman & Jef Verschueren, in collaboration with Eline Versluys, an extensively revised version of Meeuwis & Östman (1994), Contact linguistics. In Handbook of Pragmatics. Manual (177-182), ed. by Jef Verschueren, Jan-Ola Östman & Jan Blommaert. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.]


Pentti Leino & Jan-Ola Östman, 2008. Language change, variability, and functional load: Finnish genericity from a constructional point of view. In Constructional reorganization [Constructional Approaches to Language 5] (37-54), ed. by Jaakko Leino. Amsterdam & Philadelphia, PA: John Benjamins.


Jan-Ola Östman, 2008. Det globala i det lokala: Regionalisering är inte utjämning [‘The global in the local. Regionalization is not levelling’]. In Svenskan i Finland 10: 22-34 [ed. by Jan Lindström, Pirjo Kukkonen, Camilla Lindholm & Åsa Mickwitz]. University of Helsinki: Department of Scandinavian languages and literature.] [Nordica Helsingiensia 11, NH11]


Jan-Ola Östman, 2008. Expedition Liljendal. In Dialekt i östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd [‘Dialect in eastern Nyland. Field work in Liljendal and its vicinity’] [Nordica Helsingiensia 14, NH14; Dialektforskning 1, DF1] (9-25), ed. by Helena Palmén, Caroline Sandström & Jan-Ola Östman. University of Helsinki: Department of Scandinavian languages and literature.


Helena Palmén, Caroline Sandström & Jan-Ola Östman (eds.), 2008. Dialekt i östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd ('Dialect in eastern Nyland. Fieldwork in and around Liljendal') [Dialektforskning 1, DF1; Nordica Helsingiensia 14, NH14]. University of Helsinki: Nordica (Department of Scandinavian languages and literature). 212 pp.


Mirjam Fried & Jan-Ola Östman (eds.), [2008] 2004. Construction Grammar in a cross-language perspective [Constructional Approaches to Language, CAL 2]. Amsterdam & Philadelphia, PA: John Benjamins. 209 pp. ((Paperback version published 2008. Hardback version published 2004.))


Jan-Ola Östman & Åsa Mickwitz, 2007. Om den allmänna skriftkulturens framväxt i Svenskfinland på 1800-talet [‘On the emergence of a general writing culture in Swedish-language Finland in the 19th century’]. In Det moderna genombrottet - också en språkfråga? [Studier i svensk språkhistoria 9] (285-294), ed. by Lars Wollin, Anna Saarukka & Ulla Stroh-Wollin. Åbo Akademi university: Department of Swedish. [Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi 5/2007]


Jan-Ola Östman, 2006. Constructions in cross-language research: Verbs as pragmatic particles in Solv. In Pragmatic markers in contrast 2 (237-257), edited by Karin Aijmer & Anne-Marie Simon-Vandenbergen. Amsterdam: Elsevier.


Urpo Nikanne & Jan-Ola Östman, 2006. Finland-Swedish directionality in Conceptual Semantics and in Construction Grammar: A methodological dialogue. SKY Journal of Linguistics [Special Supplement to Volume 19: 66-86]. ((A Man of Measure. Festschrift in honour of Fred Karlsson on his 60th birthday.))


Jan-Ola Östman, 2006. Ordstäv som en central del av språket. Om att få med ”allt” i en grammatisk beskrivning [‘Wellerisms as part of the language core. On including ‘everything’ in a grammatical description’]. In Svenskans beskrivning 28. [Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Örebro den 14-15 oktober 2005] (389-401), ed. by Per Ledin, Lena Lind Palicki, Christina Melin, Gunvor Nilsson, Karolina Wirdenäs & Håkan Åbrink. Örebro University: Humanities department.


Jan-Ola Östman, 2006. Finlandssvenskan under dubbelpress [‘Finland Swedish under double pressure’]. In Nordmålforum 2005: ”Nordiske språkklima under engelsk press” [The Nordic Council of Ministers' conference at Schæffergården, Denmark, December 1-2, 2005]. Electronic publication, 12 pp.; published May 1, 2006 on http://www.norden.org/sprak/Forside/index.asp


Jaakko Leino & Jan-Ola Östman, 2005. Constructions and variability. In Grammatical constructions. Back to the roots [Constructional Approaches to Language 4] (191-213), ed, by Mirjam Fried & Hans Boas. Amsterdam & Philadelphia, PA: John Benjamins.


Jan-Ola Östman, Leila Mattfolk & Åsa Mickwitz, 2005. Moderna importord i språken i Norden: om språknormering i Svenskfinland [‘Modern imported words in the languages in Norden: On language normification in Swedish-language Finland’]. In Svenskan i Finland 8 (336-348), ed. by Kristina Nikula, Harry Lönnroth, Kaisa Alanen & Carl-Eric Johansson. University of Tampere: Scandinavian languages, Department of languages and translation science. [Nordistica Tamperensia A5]


Ville Laakso & Jan-Ola Östman, 2004. Minority, but non-confrontational. Balancing on the double-edged sword of hegemony and ambivalence. In Language rights and language survival [Encounters 4] (67-85), ed. by Jane Freeland & Donna Patrick. Manchester, UK & Northampton, MA: St. Jerome.


Helge Sandøy & Jan-Ola Östman, 2004. Språkpåverkan och ansvar inom språkpolitik i Norden [‘Language influence and responsibility in language policy in Norden[=the North of Europe]’]. In ”Det främmande” i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord [‘‘Foreign elements’ in Nordic language policy. On standardization/normification of foreign words’] [Moderne importord i språka i Norden II] (7-29), ed. by Helge Sandøy & Jan-Ola Östman. Oslo: Novus.


Leila Mattfolk, Åsa Mickwitz & Jan-Ola Östman, 2004. Finlandssvensk språknormering [‘Normification of Finland-Swedish’]. In ”Det främmande” i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord ['Foreign elements' in Nordic language policy'] [Moderne importord i språka i Norden II] (219-252), ed. by Helge Sandøy & Jan-Ola Östman. Oslo: Novus.


Leila Mattfolk & Jan-Ola Östman, 2004. Attitudes, opinions and the implicit. PIC Bulletin 7: 74-77. [University of Helsinki, Nordica: The Pragmatics, Ideology, and Contacts Project]


Jan-Ola Östman & Anne-Marie Simon-Vandenbergen, 2004. Introduction [to Text Special issue on Media discourse - extensions, mixes, and hybrids]. Text 24(3): 303-306.


Mirjam Fried & Jan-Ola Östman (eds.), 2004. Construction Grammar in a cross-language perspective [Constructional Approaches to Language, CAL 2]. Amsterdam & Philadelphia, PA: John Benjamins. 209 pp.


Jan-Ola Östman & Anne-Marie Simon-Vandenbergen (eds.), 2004. Media discourse - extensions, mixes, and hybrids. Special issue of Text (24:3, 2004, pp. 297-446). Berlin & New York: Mouton de Gruyter.


Helge Sandøy & Jan-Ola Östman (eds.), 2004. ”Det främmande” i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord ('Foreign elements' in Nordic language policy') [Moderne importord i språka i Norden 2]. Oslo: Novus. 275 pp.


Jan-Ola Östman (ed.), 2004. PIC Bulletin 7: The glob/calization seminar. University of Helsinki, Nordica: The Pragmatics, Ideology, and Contacts Project. 96 pp.


Jan-Ola Östman, Leila Mattfolk & Lieselott Nordman (eds.), 2004. CLPG 2004 Book of Abstracts. University of Helsinki: Nordica. 184 pp.


Jan-Ola Östman, 2002. Sulvan kansan wellerismit konstruktiona [‘Wellerisms in Solf/Solv as a construction’]. In Äidinkielen merkitykset [‘Senses of the mother tongue’] (75-97), ed. by Ilona Herlin, Jyrki Kalliokoski, Lari Kotilainen & Tiina Onikki Rantajääskö. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. [Toimituksia 869] ((For Pentti Leino, April 17, 2002))


Jan Ola Östman & Pekka Kuusisto, 2002. News Reports on the M/S Estonia Accident from a Pragmatic Perspective. In Variation Past and Present. VARIENG Studies in English for Terttu Nevalainen (319-335), ed. by Helena Raumolin Brunberg, Minna Nevala, Arja Nurmi & Matti Rissanen. Helsinki: Société Néophilologique. [Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki LXI]


Jef Verschueren, Jan-Ola Östman & Michael Meeuwis, 2002. The International Communication Monitor (ICM): The Idea. In International Communication Monitoring (7-15), ed. by Jef Verschueren, Jan-Ola Östman & Michael Meeuwis. Brussels: Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenshappen en Kunsten.


Jef Verschueren, Jan-Ola Östman & Michael Meeuwis (eds.), 2002. International communication monitoring. Brussels: Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenshappen en Kunsten. 70 pp.


Jan-Ola Östman, 2001. Vähemmistöryhmät postikorteissa: fokuksessa Pohjois-Amerikan alkuperäisväestö [‘Minorities on postcards: focus on indigenous peoples of the Americas’]. In Postikortti sosiaalisessa konstekstissa [‘The postcard in its social context’] (71-99), ed. by Ville Laakso & Jan-Ola Östman. Hämeenlinna: Korttien Talo.


Jan-Ola Östman, 2000. Ethics and appropriation - with special reference to Hwalbáy. In Issues of Minority Peoples (37-60), ed. by Frances Karttunen & Jan-Ola Östman. University of Helsinki: Department of General Linguistics. [Publications, No. 31]


Frances Karttunen & Jan-Ola Östman (eds.), 2000. Issues of minority peoples. University of Helsinki: Department of General Linguistics. [Publications, No. 31] iii+140 pp.


Pekka Kuusisto & Jan-Ola Östman, 1998. The media as mediator. How foreigner discourse constructs ideology in Finnish newspapers. In Political linguistics (157-182), ed. by Jan Blommaert & Chris Bulcaen. [Belgian Journal of Linguistics vol. 11] Amsterdam & Philadelphia, PA: John Benjamins.


Jan-Ola Östman, 1996. Östersjöeuropa i ett pragmatiskt grepp. In Svenskans Beskrivning 21 (34-55), ed. by Ann-Marie Ivars, Anne-Marie Londen, Leif Nyholm, Mirja Saari & Marika Tandefelt. Lund: Lund University Press. [English summary, ‘Baltic Europe in a pragmatic grasp’, pp. 317-318.]


Jan-Ola Östman, 1996. Ideology and contacts. Pragmatics, Ideology, and Contacts Bulletin 3: 3-8.


Jan-Ola Östman, 1995. Recasting the deictic foundation, using physics and Finnish. In Essays in semantics and pragmatics [Pragmatics and Beyond, New Series, vol. 32] (247-278), ed. by Masayoshi Shibatani & Sandra Thompson. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.


Jan-Ola Östman & Jarno Raukko, 1995. The ‘pragmareal’ challenge to genetic language tree models. In The Fenno-Baltic cultural area (31-66), ed. by Seppo Suhonen. Helsinki: Castrenianum, University of Helsinki & The Finno-Ugrian Society [Castrenianumin toimitteita, no. 49]. [Abstract, ‘Die ‘pragma-areale’ Herausforderung für die genetischen Sprachbaum-Modelle’, pp. 67-69.]


Jarno Raukko & Jan-Ola Östman, 1994. Pragmaattinen näkökulma Itämeren kielialueeseen. [Summary in English: ‘A pragmatic perspective on the areal linguistics of Baltic Europe’, pp. 69-72.] University of Helsinki: Department of General linguistics [Publications, No. 25]. v + 72 pp.


Jan-Ola Östman & Jarno Raukko, 1993. Extending the domain of areal linguistic methodology: A pragmatic visit to Baltic Europe. In Proceedings of the XVth International Congress of Linguists, vol. 3 (233-236), ed. by André Crochetiere, Jean-Claude Boulanger and Conrad Ouellon. Québec: Les Presses de l'Université Laval.


Jan-Ola Östman & Barbro Wiik, 1992. Från dialekt till finska - utan omvägar? [‘From dialect to Finnish - without detours?’] In Kontrastiivista kielentutkimusta II ['Contrastive language study'] (61-92), ed. by Mauno Koski. Åbo Akademi university: Department of Finnish. [Fennistika 10]


Jan-Ola Östman, 1991. On the language-internal interaction of prosody and pragmatic particles. In Levels of linguistic adaptation [Pragmatics and Beyond New Series, 6:2] (203-221), ed. by Jef Verschueren. Amsterdam: John Benjamins.


Jan-Ola Östman, 1989. Testing iconicity: Sentence structure and politeness. Belgian Journal of Linguistics 4 [= Special issue on Universals of language, ed. by Michel Kefer & Johan van der Auwera], pp. 145-163, 190-191.


Jan-Ola Östman, 1989. Pragmatiikalle koherenssia etsimässä. [‘In search of coherence for pragmatics’] In SKY 1989: Predominantly pragmatics (101-120), ed. by Jan-Ola Östman, Urpo Nikanne, Kristiina Jokinen & Tapani Kelomäki. Helsinki: Linguistic Association of Finland.


Jan-Ola Östman, 1989. English love: Temporary or permanent? Journal of Pragmatics 13:6, 1019-1022. [Revised version of Jan-Ola Östman (1988), English love: Temporary or permanent? A note on intuition and linguistic argumentation. In SKY 1988 (191-194), ed. by Jan-Ola Östman, Urpo Nikanne, Kristiina Jokinen & Kalevi Wiik. Helsinki: The Linguistic Association of Finland.]


Jan-Ola Östman, 1988. Adaptation, variability, and effect: Comments on IPrA Working Documents 1 & 2. IPrA Working Document 3: 5-40.


Jan-Ola Östman, [1987] 1986. Pragmatics as Implicitness. An analysis of question particles in Solf Swedish, with implications for the study of passive clauses and the language of persuasion [Ph.D. dissertation, University of California, Berkeley, 1986]. Not published, but available from University Microfilms International, Ann Arbor, MI (no. 86 24885). 2 + x + 348 pp.


Jan-Ola Östman, 1987. Implicit involvement in interactive writing. In The pragmatic perspective [Pragmatics and Beyond, Companion Series, 5] (155-178), ed. by Jef Verschueren & Marcella Bertuccelli-Papi. Amsterdam: John Benjamins.


Marja Leinonen & Jan-Ola Östman, 1983. Passive patterns in Russian and Swedish. In Papers from the seventh Scandinavian conference of linguistics I (175-198), ed. by Fred Karlsson. University of Helsinki: Department of General Linguistics [Publications, no. 9].


Jan-Ola Östman, 1982. Pragmatic particles in an applied perspective. Neuphilologische Mitteilungen LXXXIII [Special issue: Papers on English philology], 135-153.


Jan-Ola Östman, 1982. The symbiotic relationship between pragmatic particles and impromptu speech. In Impromptu speech: A symposium (147-177), ed. by Nils Erik Enkvist. Åbo Akademi university: The Research Institute of the Åbo Akademi Foundation [Publications, no. 78]. [Reprinted 1987 by ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics, Washington, DC, no. ED 277 226.]


Jan-Ola Östman, 1981. The Finnish ‘passive’ and Relational Grammar. In Papers from the seventeenth regional meeting of the Chicago Linguistic Society [CLS 17] (286-294), ed. by R.A. Hendrick, C.S. Masek & M.F. Miller. Chicago, IL: Chicago Linguistic Society.


Ann Peters, Jan-Ola Östman, Thomas Larsen, Catherine O’Connor, Lily Wong Fillmore, Susan Ervin-Tripp, Laura Leann Parker, Jane Edwards & James Collins, 1981. Manual for computer coding of bilingual data. University of California, Berkeley: School of Education, 1981 and later versions. pp. 33 + 9.) [Available in computer format at UC-Berkeley, School of Education. 1981 version prepared for NIE grant NIE G 79 0018 Sources of Individual Differences in Second Language Acquisition, Lily Wong Fillmore, Principal Investigator.]


Jan-Ola Östman, 1978. Functional text semantics, idioms, and variability. In Reports on text linguistics: Semantics and cohesion (9-32), ed. by Jan-Ola Östman. Åbo Akademi university: The Research Institute of the Åbo Akademi Foundation [Publications, no. 41]. [Reprinted 1987 by ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics, Washington, DC, no. ED 275 184]