Dialectology

Dialectology


Jan-Ola Östman, 2018. Constructions as cross-linguistic generalisations over instances: Passive patterns in contact. In Constructions in contact. Constructional perspectives on contact phenomena in Germanic languages (181–210), ed. by Hans C. Boas & Stefen Höder. Amsterdam & Philadelphia, PA: John Benjamins Publishing Company. [Constructional Approaches to Language 24]


Jan-Ola Östman, 2017. Lingvistiska dialektlandskap, estetik och språklig självintervention ['Linguistic dialect landscapes, aesthetics, and linguistic self-intervention']. In Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10 (429-440), ed. by Jan-Ola Östman, Caroline Sandström, Pamela Gustavsson & Lisa Södergård. Nordica Helsingiensia 48; Dialektforskning 5. University of Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies.


Lena Ekberg & Jan-Ola Östman, 2017. Medlare - eller dubbelt marginaliserad? Identitetskonstruktion hos immigranter i Österbotten ['A go-between - or doubly marginalized? Immigrants' identity construction in Ostrobothnia']. In Svenskans Beskrivning 35: 81-91, ed. by Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice & Malin Sandberg. Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 29. University of Gothenburg: Department of Swedish.


Jan-Ola Östman, Caroline Sandström, Pamela Gustavsson & Lisa Södergård (eds.), 2017. Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10. Nordica Helsingiensia 48; Dialektforskning 5. University of Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies.


Jan-Ola Östman, Caroline Sandström, Pamela Gustavsson & Lisa Södergård, 2017. Fyrtio år av nordiska dialektologkonferenser ['Forty years of Nordic dialectologist conferences']. In Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10 (9-11), ed. by Jan-Ola Östman, Caroline Sandström, Pamela Gustavsson & Lisa Södergård. Nordica Helsingiensia 48; Dialektforskning 5. University of Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies.


Jan-Ola Östman (Saandis Oola), 2017. Helena Palmèn (1958-2017) - alltid med oss ['always with us']. Nya Östis, Thursday, March 23, #12/2017, p. 26. [Obituary]


Jan-Ola Östman, 2016. Styling street credibility on the public byways: When the standard becomes 'the dialect'. In Style, media and language ideologies (85-104), ed. by Jacob Thøgersen, Nikolas Coupland & Janus Mortensen. Oslo: Novus Press. [Standard Language Ideology in Europe 3]


Jan-Ola Östman, 2016. Den ambivalenta dialektidentiteten ['The ambivalent dialect identity'] Sphinx Årsbok - Vuosikirja - Yearbook 2015-2016 (21-33). Helsingfors - Helsinki: Societas Scientiarum Fennica - Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura - The Finnish Society of Sciences and Letters.


Jan-Ola Östman & Lena Ekberg, 2016. Invandring och ambivalent grupptillhörighet på landsbygden i Svenskfinland ['Immigration and ambivalent belonging in rural areas in Swedish-language Finland']. In Svenskan i Finland 16 (167-184), ed. by Jaana Kolu, Mikko Kuronen & Åsa Palviainen. Jyväskylä: University of Jyväskylä. [Jyväskylä Studies in Humanities 298] [Available electronically]


Leila Mattfolk & Jan-Ola Östman, 2015. Fonologiska konstruktioner i företagsnamn. [’Phonological constructions in names for businesses’] In Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden [’Perspectives on lexicography, grammar and language policy in the Nordic countries’] (305-324), ed. by Caroline Sandström, Ilse Cantell, Eija-Riitta Grönros, Pirkko Nuolijärvi & Eivor Sommardahl. [Electronic publication] Helsinki: Institute for the Languages of Finland / Institutet för de inhemska språken. [Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer 39]


Jan-Ola Östman & Graeme Trousdale, 2013. Dialects, discourse, and Construction Grammar. In The Oxford Handbook of Construction Grammar (476-490), ed. by Thomas Hoffmann & Graeme Trousdale. Oxford: Oxford University Press.


Jan-Ola Östman, 2012. [Review of] "Ja bare skrivar som e låter". En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms ['A study of Närpes adolescents' writing praxes in dialect, with a focus on text messages'] by Anna Greggas Bäckström. Svenska landsmål och svenskt folkliv 2012: 182-187.


Jan-Ola Östman, 2012. [Review of] När lögnare blir lugnare. En sociofonetisk studie av sammanfallet mellan kort ö och kort u i uppländskan ['A sociophonetic studie of the coalescence of short ö and short u in the dialects in Uppland'] by Lena Wenner. Svenska landsmål och svenskt folkliv 2012: 178-181.


Jan-Ola Östman, 2011. Language contact in the North of Europe. In The languages and linguistics of Europe. A comprehensive guide (359-380), ed. by Bernd Kortmann & Johan van der Auwera [The World of Linguistics 1]. Berlin: De Gruyter Mouton.


Jan-Ola Östman & Leila Mattfolk, 2011. Ideologies of standardisation: Finland Swedish and Swedish-language Finland. In Standard languages and language standards in a changing Europe (75-82), ed. by Tore Kristiansen & Nikolas Coupland. Oslo: Novus Forlag. [Standard language ideology in contemporary Europe 1]


Jan-Ola Östman, 2011. Standardspråk, dialekter och populärmusik i ett senmodernt Svenskfinland [‘Standard language, dialects and popular music in a late modern Swedish-language Finland’]. In Studier i dialektologi och sociolingvistik. [‘Studies in dialectology and sociolinguistics’] (357-366), ed. by Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik & Maj Reinhammar. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. [Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi CXVI; vol. 116]


Jan-Ola Östman, 2009. Dialekt=språk=kultur=liv. [‘Dialect=language=culture=life’] Perspektiv: infoblad om Helsingfors universitet. p. 8. [Opinion article]


Pentti Leino & Jan-Ola Östman, 2008. Language change, variability, and functional load: Finnish genericity from a constructional point of view. In Constructional reorganization [Constructional Approaches to Language 5] (37-54), ed. by Jaakko Leino. Amsterdam & Philadelphia, PA: John Benjamins.


Jan-Ola Östman, 2008. Det globala i det lokala: Regionalisering är inte utjämning [‘The global in the local. Regionalization is not levelling’]. In Svenskan i Finland 10: 22-34 [ed. by Jan Lindström, Pirjo Kukkonen, Camilla Lindholm & Åsa Mickwitz]. University of Helsinki: Department of Scandinavian languages and literature.] [Nordica Helsingiensia 11, NH11]


Jan-Ola Östman, 2008. Expedition Liljendal. In Dialekt i östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd [‘Dialect in eastern Nyland. Field work in Liljendal and its vicinity’] [Nordica Helsingiensia 14, NH14; Dialektforskning 1, DF1] (9-25), ed. by Helena Palmén, Caroline Sandström & Jan-Ola Östman. University of Helsinki: Department of Scandinavian languages and literature.


Helena Palmén, Caroline Sandström & Jan-Ola Östman (eds.), 2008. Dialekt i östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd ('Dialect in eastern Nyland. Fieldwork in and around Liljendal') [Dialektforskning 1, DF1; Nordica Helsingiensia 14, NH14]. University of Helsinki: Nordica (Department of Scandinavian languages and literature). 212 pp.


Magnus Brenner, Leila Mattfolk & Jan-Ola Östman, 2007. Finlands svenska dialekter i tvärvetenskaplig kontext [‘Finland’s dialects of Swedish in a cross-disciplinary context’]. In Nordisk dialektologi og sociolingvistik. Foredrag på 8. Nordiske Dialektologkonference, Århus 15.-18. august 2006 ['Nordic dialectology and sociolinguistics'] (106-115), ed. by Torben Arboe. Aarhus University: Peter Skautrup Center for Jysk Dialektforskning.


Jan-Ola Östman & Åsa Mickwitz, 2007. Om den allmänna skriftkulturens framväxt i Svenskfinland på 1800-talet [‘On the emergence of a general writing culture in Swedish-language Finland in the 19th century’]. In Det moderna genombrottet - också en språkfråga? [Studier i svensk språkhistoria 9] (285-294), ed. by Lars Wollin, Anna Saarukka & Ulla Stroh-Wollin. Åbo Akademi university: Department of Swedish. [Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi 5/2007]


Jan-Ola Östman, 2007. Dialekter och livets mening. ['Dialects and the meaning of life'] Perspektiv: infoblad om Helsingfors universitet. p. 7. [Opinion article]


Lars-Olof Delsing, Janne Bondi Johannesen, Christer Platzack, Henrik Rosenkvist, Peter Svenonius, Øystein Vangsnes, Sten Vikner, Jan-Ola Östman, 2007. Svenska språket ett hot mot älvdalskan. ['Swedish as a threat to Övdalian'] Dalarnas Tidningar, October 2, 2007.


Jan-Ola Östman, 2006. Constructions in cross-language research: Verbs as pragmatic particles in Solv. In Pragmatic markers in contrast 2 (237-257), edited by Karin Aijmer & Anne-Marie Simon-Vandenbergen. Amsterdam: Elsevier.


Urpo Nikanne & Jan-Ola Östman, 2006. Finland-Swedish directionality in Conceptual Semantics and in Construction Grammar: A methodological dialogue. SKY Journal of Linguistics [Special Supplement to Volume 19: 66-86]. ((A Man of Measure. Festschrift in honour of Fred Karlsson on his 60th birthday.))


Jan-Ola Östman, 2006. Ordstäv som en central del av språket. Om att få med ”allt” i en grammatisk beskrivning [‘Wellerisms as part of the language core. On including ‘everything’ in a grammatical description’]. In Svenskans beskrivning 28. [Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Örebro den 14-15 oktober 2005] (389-401), ed. by Per Ledin, Lena Lind Palicki, Christina Melin, Gunvor Nilsson, Karolina Wirdenäs & Håkan Åbrink. Örebro University: Humanities department.


Jan-Ola Östman, 2006. Finlandssvenskan under dubbelpress [‘Finland Swedish under double pressure’]. In Nordmålforum 2005: ”Nordiske språkklima under engelsk press” [The Nordic Council of Ministers' conference at Schæffergården, Denmark, December 1-2, 2005]. Electronic publication, 12 pp.; published May 1, 2006 on http://www.norden.org/sprak/Forside/index.asp


Jan-Ola Östman, 2006. Om rättigheter ... för finlandssvenska teckenspråkiga och medlemmar av den finlandssvenska dövkulturen [’On rights … for Finland-Swedish signers and members of the Finland-Swedish Deaf culture’]. In Teckenspråk: Sociala och historiska perspektiv [’Sign language: Social and historical perspectives’] (165-172), ed. by Karin Hoyer, Monica Londen & Jan-Ola Östman. University of Helsinki: Department of Scandinavin languages and literature. [Nordica Helsingiensia 6, NH6; Teckenspråksstudier 2, TS2]


Jaakko Leino & Jan-Ola Östman, 2005. Constructions and variability. In Grammatical constructions. Back to the roots [Constructional Approaches to Language 4] (191-213), ed, by Mirjam Fried & Hans Boas. Amsterdam & Philadelphia, PA: John Benjamins.


Jan-Ola Östman, 2005. Om teckenspråk, teckenspråkiga och minoriteter [‘On sign language, sign-language users and minorities’]. In FinSSL - Finlandssvenskt teckenspråk ['FinSSL - Finland-Swedish Sign Language'] (9-19), ed. by Jan-Ola Östman. [Nordica Helsingiensia 4, NH4; Teckenspråksstudier 1, TS1] University of Helsinki: Department of Scandinavian languages and literature.


Jan-Ola Östman, 2005. [Review of / External opponent’s statement on PhD thesis:] Dialektsyntaks i Nordreisa: Språkdannelse og stabilisering i møtet mellom kvensk og norsk, by Hilde Sollid. Norsk lingvistisk tidskrift 23:1, 89-98.


Britt-Louise Gunnarsson, Michael Barnes, Pil Dahlerup, Heiko Uecker & Jan-Ola Östman, 2005. Nordisk språk og litteratur. En evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge. Oslo: Norges forskningsråd. 137 pp.


Ville Laakso & Jan-Ola Östman, 2004. Minority, but non-confrontational. Balancing on the double-edged sword of hegemony and ambivalence. In Language rights and language survival [Encounters 4] (67-85), ed. by Jane Freeland & Donna Patrick. Manchester, UK & Northampton, MA: St. Jerome.


Leila Mattfolk, Åsa Mickwitz & Jan-Ola Östman, 2004. Finlandssvensk språknormering [‘Normification of Finland-Swedish’]. In ”Det främmande” i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord ['Foreign elements' in Nordic language policy'] [Moderne importord i språka i Norden II] (219-252), ed. by Helge Sandøy & Jan-Ola Östman. Oslo: Novus.


Jan-Ola Östman, 2004. Extended locality. PIC Bulletin 7: 91-92. [University of Helsinki, Nordica: The Pragmatics, Ideology, and Contacts Project]


Jan-Ola Östman, 2002. Sulvan kansan wellerismit konstruktiona [‘Wellerisms in Solf/Solv as a construction’]. In Äidinkielen merkitykset [‘Senses of the mother tongue’] (75-97), ed. by Ilona Herlin, Jyrki Kalliokoski, Lari Kotilainen & Tiina Onikki Rantajääskö. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. [Toimituksia 869] ((For Pentti Leino, April 17, 2002))


Jan-Ola Östman, 1996. Östersjöeuropa i ett pragmatiskt grepp. In Svenskans Beskrivning 21 (34-55), ed. by Ann-Marie Ivars, Anne-Marie Londen, Leif Nyholm, Mirja Saari & Marika Tandefelt. Lund: Lund University Press. [English summary, ‘Baltic Europe in a pragmatic grasp’, pp. 317-318.]


Jan-Ola Östman, 1995. Recasting the deictic foundation, using physics and Finnish. In Essays in semantics and pragmatics [Pragmatics and Beyond, New Series, vol. 32] (247-278), ed. by Masayoshi Shibatani & Sandra Thompson. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.


Jarno Raukko & Jan-Ola Östman, 1994. Pragmaattinen näkökulma Itämeren kielialueeseen. [Summary in English: ‘A pragmatic perspective on the areal linguistics of Baltic Europe’, pp. 69-72.] University of Helsinki: Department of General linguistics [Publications, No. 25]. v + 72 pp.


Jan-Ola Östman & Barbro Wiik, 1992. Från dialekt till finska - utan omvägar? [‘From dialect to Finnish - without detours?’] In Kontrastiivista kielentutkimusta II ['Contrastive language study'] (61-92), ed. by Mauno Koski. Åbo Akademi university: Department of Finnish. [Fennistika 10]


Jan-Ola Östman, 1991. On the language-internal interaction of prosody and pragmatic particles. In Levels of linguistic adaptation [Pragmatics and Beyond New Series, 6:2] (203-221), ed. by Jef Verschueren. Amsterdam: John Benjamins.


Jan-Ola Östman, [1987] 1986. Pragmatics as Implicitness. An analysis of question particles in Solf Swedish, with implications for the study of passive clauses and the language of persuasion [Ph.D. dissertation, University of California, Berkeley, 1986]. Not published, but available from University Microfilms International, Ann Arbor, MI (no. 86 24885). 2 + x + 348 pp.


Barbro Wiik & Jan-Ola Östman, 1983. Skriftspråk och identitet. [‘Written language and identity’] In Struktur och variation. Festskrift till Bengt Loman (181-216), ed. by Erik Andersson, Mirja Saari & Peter Slotte. Åbo Akademi university: The Research Institute of the Åbo Akademi Foundation [Publications, no. 85]. ((Summary in English.))