Ideology, responsibility

Ideology and responsibility


Jan-Ola Östman, 2018. Parallellspråkande i praktiken – ett dynamiskt flätande med många trådar ['Parallell languaging in practice. A dynamic braiding with many threads']. In Dansk til det 21. århundrede – sprog og samfund ['Danish for the 21st century - language and society'] (329–341), ed. by Tanya K. Christensen, Christina Fogtmann, Torben Juel Jensen, Martha Sif Karrebæk, Marie Maegaard, Nicolai Pharao & Pia Quist. Copenhagen: U Press.


Frans Gregersen, Olle Josephson, Leena Huss, Anne Holmen, Gjert Kristoffersen, Marit Kristiansen, Jan-Ola Östman, Monica Londen, Zakaris Hansen, Hjalmar Petersen, Arnaq Grove, Eva Thomassen og Haraldur Bernharðsson, 2018. More parallel, please! Sprogbrug i internationaliseringsprocesser ['Language use in processes of internationalization']. Final report from the Nordic group on parallel language use to the Nordic Council of Ministers, November 2017. Available at Nordisk sprogkoordination.


Lena Ekberg & Jan-Ola Östman, 2017. Medlare - eller dubbelt marginaliserad? Identitetskonstruktion hos immigranter i Österbotten ['A go-between - or doubly marginalized? Immigrants' identity construction in Ostrobothnia']. In Svenskans Beskrivning 35: 81-91, ed. by Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice & Malin Sandberg. Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 29. University of Gothenburg: Department of Swedish.


Lena Ekberg & Jan-Ola Östman, 2017. Språk och integration på landsbygden i svenska Österbotten ['Language and integration in rural areas in Swedish-language Ostrobothnia in Finland']. In Språk/Sprog i Norden 2017: 17-29, ed. by Torbjørg Breivik. Electronic publication (ISSN 2246-1701), published annually by the Nordic Language Councils.


Jan-Ola Östman, 2017. Lingvistiska dialektlandskap, estetik och språklig självintervention ['Linguistic dialect landscapes, aesthetics, and linguistic self-intervention']. In Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10 (429-440), ed. by Jan-Ola Östman, Caroline Sandström, Pamela Gustavsson & Lisa Södergård. Nordica Helsingiensia 48; Dialektforskning 5. University of Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies.


Jan-Ola Östman, Caroline Sandström, Pamela Gustavsson & Lisa Södergård (eds.), 2017. Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10. Nordica Helsingiensia 48; Dialektforskning 5. University of Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies.


Jan-Ola Östman & Lena Ekberg, 2016. Invandring och ambivalent grupptillhörighet på landsbygden i Svenskfinland ['Immigration and ambivalent belonging in rural areas in Swedish-language Finland']. In Svenskan i Finland 16 (167-184), ed. by Jaana Kolu, Mikko Kuronen & Åsa Palviainen. Jyväskylä: University of Jyväskylä. [Jyväskylä Studies in Humanities 298] [Available electronically]


Anna Solin & Jan-Ola Östman, 2016. The notion of responsibility in discourse studies. In Discourse and responsibility in professional settings (3-18), ed. by Jan-Ola Östman & Anna Solin. Sheffield: Equinox. [Studies in Communication in Organisations and Professions 3]


Jan-Ola Östman, 2016. Den ambivalenta dialektidentiteten ['The ambivalent dialect identity'] Sphinx Årsbok - Vuosikirja - Yearbook 2015-2016 (21-33). Helsingfors - Helsinki: Societas Scientiarum Fennica - Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura - The Finnish Society of Sciences and Letters.


Jan-Ola Östman & Anna Solin (eds.), 2016. Discourse and responsibility in professional settings. Sheffield: Equinox. viii + 310 pp. [Studies in Communication in Organisations and Professions 3]


Frans Gregersen, Anne Holmen, Jan-Ola Östman, Monica Londen, Hjalmar P. Petersen, Zakaris Svabo Hansen, Arnaq Grove, Eva Møller Thomassen, Haraldur Bernharðsson, Marita Kristiansen, Gjert Kristoffersen, Leena Huss & Olle Josephsson, 2016. Første delrapport: Parallelsproglighed på universiteter i Norden [’First report: Parallel language use at universities in the Nordic countries’] Report to the Nordic Council of Mini


Anna Solin & Jan-Ola Östman, 2015. Introduction: Discourse and responsibility. Journal of Applied Linguistics and Professional Practice 9(3): 287-294. [Issue date: 2012]


Anna Solin & Jan-Ola Östman (eds.), 2015. Discourse and responsibility [Special issue of Journal of Applied Linguistics and Professional Practice 9(3): 287-450; issue date: 2012]. Sheffield: Equinox.


Monica Londen & Jan-Ola Östman, 2012. Ambivalens och ansvar: domänförlust som implicit process vid ett tvåspråkigt universitet [‘Ambivalence and responsibility: Domain loss as an implicit process at a bilingual university’]  Nordand 7(2): 113-142.


Jan-Ola Östman & Leila Mattfolk, 2011. Ideologies of standardisation: Finland Swedish and Swedish-language Finland. In Standard languages and language standards in a changing Europe (75-82), ed. by Tore Kristiansen & Nikolas Coupland. Oslo: Novus Forlag. [Standard language ideology in contemporary Europe 1]


Jan-Ola Östman, 2011. Standardspråk, dialekter och populärmusik i ett senmodernt Svenskfinland [‘Standard language, dialects and popular music in a late modern Swedish-language Finland’]. In Studier i dialektologi och sociolingvistik. [‘Studies in dialectology and sociolinguistics’] (357-366), ed. by Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik & Maj Reinhammar. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. [Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi CXVI; vol. 116]


Jan-Ola Östman & Jacob Thøgersen, 2010. Language attitudes and the ideology of the Nordic. International Journal of the Sociology of Language 204: 97-127. [Special issue: The linguistic consequences of globalization: the Nordic countries, ed. by Tore Kristiansen & Helge Sandøy]


Jürgen Jaspers, Jan-Ola Östman & Jef Verschueren (eds.), 2010. Society and language use [Handbook of Pragmatics Highlights 7]. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 324 pp.


Jan-Ola Östman, 2008. Teckenspråk är helt enkelt naturliga språk. ['Signed languages are simply natural languages'] Hufvudstadsbladet, April 23, 2008. [Letter to the editor]


Jan-Ola Östman, 2006. Om rättigheter ... för finlandssvenska teckenspråkiga och medlemmar av den finlandssvenska dövkulturen [’On rights … for Finland-Swedish signers and members of the Finland-Swedish Deaf culture’]. In Teckenspråk: Sociala och historiska perspektiv [’Sign language: Social and historical perspectives’] (165-172), ed. by Karin Hoyer, Monica Londen & Jan-Ola Östman. University of Helsinki: Department of Scandinavin languages and literature. [Nordica Helsingiensia 6, NH6; Teckenspråksstudier 2, TS2]


Jan-Ola Östman, 2006. Finlandssvenskan under dubbelpress [‘Finland Swedish under double pressure’]. In Nordmålforum 2005: ”Nordiske språkklima under engelsk press” [The Nordic Council of Ministers' conference at Schæffergården, Denmark, December 1-2, 2005]. Electronic publication, 12 pp.; published May 1, 2006 on http://www.norden.org/sprak/Forside/index.asp


Jan-Ola Östman, 2005. Persuasion as implicit anchoring. The case of collocations. In Persuasion across genres. A linguistic approach [Pragmatics and Beyond New Series 130] (183-212), ed. by Helena Halmari & Tuija Virtanen. Amsterdam & Philadelphia, PA: John Benjamins.


Jan-Ola Östman, 2005. Om teckenspråk, teckenspråkiga och minoriteter [‘On sign language, sign-language users and minorities’]. In FinSSL - Finlandssvenskt teckenspråk ['FinSSL - Finland-Swedish Sign Language'] (9-19), ed. by Jan-Ola Östman. [Nordica Helsingiensia 4, NH4; Teckenspråksstudier 1, TS1] University of Helsinki: Department of Scandinavian languages and literature.


Ville Laakso & Jan-Ola Östman, 2004. Minority, but non-confrontational. Balancing on the double-edged sword of hegemony and ambivalence. In Language rights and language survival [Encounters 4] (67-85), ed. by Jane Freeland & Donna Patrick. Manchester, UK & Northampton, MA: St. Jerome.


Helge Sandøy & Jan-Ola Östman, 2004. Språkpåverkan och ansvar inom språkpolitik i Norden [‘Language influence and responsibility in language policy in Norden[=the North of Europe]’]. In ”Det främmande” i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord [‘‘Foreign elements’ in Nordic language policy. On standardization/normification of foreign words’] [Moderne importord i språka i Norden II] (7-29), ed. by Helge Sandøy & Jan-Ola Östman. Oslo: Novus.


Leila Mattfolk & Jan-Ola Östman, 2004. Attitudes, opinions and the implicit. PIC Bulletin 7: 74-77. [University of Helsinki, Nordica: The Pragmatics, Ideology, and Contacts Project]


Jan-Ola Östman, 2004. Extended locality. PIC Bulletin 7: 91-92. [University of Helsinki, Nordica: The Pragmatics, Ideology, and Contacts Project]


Jan-Ola Östman, 2004. The glob/calization seminar. PIC Bulletin 7: 3-4. [University of Helsinki, Nordica: The Pragmatics, Ideology, and Contacts Project]


Jan-Ola Östman (ed.), 2004. PIC Bulletin 7: The glob/calization seminar. University of Helsinki, Nordica: The Pragmatics, Ideology, and Contacts Project. 96 pp.


Mirjam Fried & Jan-Ola Östman, 2003. The explicit and the implicit in the Suasion Frame. In Proceedings of CIL17, ed. by Eva Hajičová, Anna Kotěšovcová & Jiří Mírovský. [CD-ROM publication] Prague: Matfyzpress, MFF UK. 22 pp.


Ville Laakso & Jan-Ola Östman (eds.), 2003. Postcards and Cultural Rituals - Postikortti suhteessa kulttuurisiin tapoihin. Hämeenlinna: Korttien Talo. 2003. 140 (44+96) pp.


Jan Ola Östman & Pekka Kuusisto, 2002. News Reports on the M/S Estonia Accident from a Pragmatic Perspective. In Variation Past and Present. VARIENG Studies in English for Terttu Nevalainen (319-335), ed. by Helena Raumolin Brunberg, Minna Nevala, Arja Nurmi & Matti Rissanen. Helsinki: Société Néophilologique. [Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki LXI]


Jef Verschueren, Jan-Ola Östman & Michael Meeuwis, 2002. The International Communication Monitor (ICM): The Idea. In International Communication Monitoring (7-15), ed. by Jef Verschueren, Jan-Ola Östman & Michael Meeuwis. Brussels: Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenshappen en Kunsten.


Jef Verschueren, Jan-Ola Östman & Michael Meeuwis (eds.), 2002. International communication monitoring. Brussels: Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenshappen en Kunsten. 70 pp.


Jan-Ola Östman, 2001. Vähemmistöryhmät postikorteissa: fokuksessa Pohjois-Amerikan alkuperäisväestö [‘Minorities on postcards: focus on indigenous peoples of the Americas’]. In Postikortti sosiaalisessa konstekstissa [‘The postcard in its social context’] (71-99), ed. by Ville Laakso & Jan-Ola Östman. Hämeenlinna: Korttien Talo.


Anja Malm & Jan-Ola Östman, 2000. Viittomakieliset ja heidän kielensä [‘The Deaf and their language’] In Viittomakieliset Suomessa [‘The Deaf in Finland’] (9-32), ed. by Anja Malm. Helsinki: Finn Lectura.


Jan-Ola Östman, 2000. Ethics and appropriation - with special reference to Hwalbáy. In Issues of Minority Peoples (37-60), ed. by Frances Karttunen & Jan-Ola Östman. University of Helsinki: Department of General Linguistics. [Publications, No. 31]


Frances Karttunen & Jan-Ola Östman (eds.), 2000. Issues of minority peoples. University of Helsinki: Department of General Linguistics. [Publications, No. 31] iii+140 pp.


Jan-Ola Östman, 1999. Kielitieteilijä maailmanparantajana [‘The linguist as reformer of the world’] Tieteessä tapahtuu 6/1999: 43-48.


Pekka Kuusisto & Jan-Ola Östman, 1998. The media as mediator. How foreigner discourse constructs ideology in Finnish newspapers. In Political linguistics (157-182), ed. by Jan Blommaert & Chris Bulcaen. [Belgian Journal of Linguistics vol. 11] Amsterdam & Philadelphia, PA: John Benjamins.


Jan-Ola Östman, 1996. Ideology and contacts. Pragmatics, Ideology, and Contacts Bulletin 3: 3-8.


Jan-Ola Östman, 1995. Explicating implicitness. Pragmatics, Ideology, and Contacts Bulletin 2: 4-7.


Jan-Ola Östman, 1993. Ideology and ambivalence. [Introduction to and editor of the section on "News reporting, world crises, and ideology"] In SKY 1993 (209-215), ed. by Susanna Shore and Maria Vilkuna. Helsinki: Linguistic Association of Finland.


Jan-Ola Östman, [1987] 1986. Pragmatics as Implicitness. An analysis of question particles in Solf Swedish, with implications for the study of passive clauses and the language of persuasion [Ph.D. dissertation, University of California, Berkeley, 1986]. Not published, but available from University Microfilms International, Ann Arbor, MI (no. 86 24885). 2 + x + 348 pp.


Jan-Ola Östman, 1987. Pragmatic markers of persuasion. In Propaganda, persuasion and polemic (90-105), ed. by Jeremy Hawthorn. London: Edward Arnold. [Stratford upon Avon Studies, Second series]


Jan-Ola Östman, 1987. Implicit involvement in interactive writing. In The pragmatic perspective [Pragmatics and Beyond, Companion Series, 5] (155-178), ed. by Jef Verschueren & Marcella Bertuccelli-Papi. Amsterdam: John Benjamins.


Jan-Ola Östman, 1987. Pragmatic aspects of persuasion: Coherence. In CDEF 86. Papers from the Conference of Departments of English in Finland [Publications of the Department of English, University of Oulu, 7] (93-109), ed. by Heikki Nyyssönen, Riitta Kataja & Vesa Komulainen. University of Oulu.


Barbro Wiik & Jan-Ola Östman, 1983. Skriftspråk och identitet. [‘Written language and identity’] In Struktur och variation. Festskrift till Bengt Loman (181-216), ed. by Erik Andersson, Mirja Saari & Peter Slotte. Åbo Akademi university: The Research Institute of the Åbo Akademi Foundation [Publications, no. 85]. ((Summary in English.))